Niania w rodzinie

1) Czy Ty możesz zostać nianią?

Nianią możesz zostać pod warunkiem, że ukończyłaś osiemnaście lat i chcesz opiekować się dziećmi w wieku do trzech lat.
Jako niania sprawujesz opiekę indywidualną tj. nad dzieckiem lub dziećmi w rodzinie. Będziesz opiekować się dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat (wyjątkowo – w przypadkach wskazanych w ustawie, do lat 4), w miejscu zamieszkania dziecka lub w miejscu Twojego zamieszkania.

2) Co powinna wiedzieć osoba, która postanowiła zostać nianią?

Aby zostać zatrudnioną zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, należy przede wszystkim znaleźć rodzinę która szuka niani dla swojego dziecka. Następnie podpisać umowę zwaną uaktywniającą z rodzicami dziecka. Dzięki temu, że rodzic zgłosi podpisaną przez Was umowę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przeciągu 7 dni, budżet państwa będzie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę.

 

WAŻNE INFORMACJE:

Okres zatrudnienia, za który opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem jako niania, zaliczany jest do świadczeń emerytalnych i rentowych.

3) Czy niania powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje?

Ustawa nie stawia żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o wykształcenie, kwalifikacje bądź wymagania szczególne, odnośnie do zatrudniania niań. Jedynym obowiązkiem każdej niani, tak jak w przypadku wszystkich innych osób sprawujących opiekę nad dziećmi, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, jest poddanie się obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723).

4) Z jakimi obowiązkami może się spotkać niania sprawując opiekę nad dzieckiem?

Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do zadań niani należy opieka i pielęgnacja, wychowywanie i edukowanie dziecka, nad którym sprawuje opiekę.

Wszystkie obowiązki, które zostaną na nianię nałożone powinny przed podpisaniem umowy uaktywniającej zostać omówione przez nianię i rodziców dziecka chcących powierzyć je pod opiekę niani.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Szukasz niani?

Formularz dla Rodzica